การเมือง » กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 106 แห่ง 308 รายการ

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 106 แห่ง 308 รายการ

30 มกราคม 2019
9   0

Spread the love

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 106 แห่ง 308 รายการ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม 106 แห่งจำนวน 308 รายการ ดังรายละเอียดและภาพถ่าย ที่แนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/026/T_0001.PDF

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com