การศึกษา » กรมศิลปากรจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์

กรมศิลปากรจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์

16 กันยายน 2018
28   0

กรมศิลปากรจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์

 

กรมศิลปากรจัดการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ ผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร ซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานวิชาการ และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่นักวิชาการและประชาชนทั่วไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25  กันยายน 2561  ณ หอสมุดแห่งชาติและ หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้จะมีการบรรยายและนำเสนอผลงานด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏดุริยางศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม รวมกว่า 50  หัวข้อ  เช่น กฎบัตรประเทศไทยฯ แนวทางการอนุรักษ์แบบสากลกับมรดกวัฒนธรรมของไทย , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกลอนแอ่วลาว , กระบวนท่ารบในการแสดงละคร ละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชร พลายบัว ออกศึก ,เมืองยะรัง : บทวิเคราะห์ใหม่  เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาฯ ฟรี  ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.finearts.go.th หรือสอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0 -2446 -8038 ลงทะเบียนออนไลน์ทาง QR CODE ได้ที่ www.finearts.go.th

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com