การเมือง » ‘คงชีพ’ เชื่อสัญญาประชาคมปลุกกระแสคนไทยต้าน ‘คนโกง’

‘คงชีพ’ เชื่อสัญญาประชาคมปลุกกระแสคนไทยต้าน ‘คนโกง’

20 สิงหาคม 2017
101   0

Spread the love

โฆษกกระทรวงกลาโหม เชื่อสัญญาประชาคมปลุกคนไทยตื่นตัวร่วมต่อต้านคนทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มั่นใจคนไทยร่วมมือกันผลักดันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

วันที่ 20 ส.ค. 60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวว่า ความเห็นจากการรับฟังประชาชนทั่วประเทศในเวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ผ่านมา มองความเสื่อมโทรมของสังคมไทย จากปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกปล่อยปละละเลยมานาน จนซึมลึกเสมือนเป็นค่านิยมที่เป็นปกติของสังคม สร้างความเสียหาย กระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลากหลาย ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างความตระหนักตื่นตัวต่อปัญหา และผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และวางแนวทางการป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและสร้างปัญหาในวงกว้าง

ทั้งนี้ จึงร่วมกันกำหนดข้อยึดมั่น ปรากฏอยู่ในสัญญาประชาคมว่า ทุกคนจำเป็นต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจากคอร์รัปชัน โดยมีแนวปฏิบัติ ถึงความร่วมมือในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉล และอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด ที่ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส อิสระและเป็นกลางโดยปราศจากการแทรกแซง มีบทลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมให้กับประชาชน ขณะที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องไม่เพิกเฉย และร่วมกันปลูกฝังและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม พร้อมทั้งนำหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้อย่างจริงจัง และต้องรวมตัวกัน รณรงค์ ติดตาม ตรวจสอบ และต่อต้านการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกพ้อง รวมทั้งข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ โดยร่วมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า จากผลสำรวจทัศนคติประชาชนล่าสุด พบว่าความตื่นตัวและความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชันของประชาชนมีมากและชัดเจนขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดกับรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชัน ขณะที่ผลสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( TI ) สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องกันว่า คนไทยรับรู้และเข้าใจถึงการโกงกินที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศ จึงต้องการจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ติดตามและแสดงการสนับสนุนหรือเห็นด้วย กับการดำเนินการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเอาชนะปัญหานี้ไปให้ได้ จึงขอให้เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง จะเป็นทางออกจากความขัดแย้ง และความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกันในที่สุด ทั้งนี้ หากพบการประพฤติมิชอบขอให้ร่วมกันให้ข้อมูลเบาะแสทันที กับสายด่วน 1299 หรือ ตู้ ปณ.444

ที่มาของเนื้อหา : www.thairath.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com