เศรษฐกิจ » ครม.มีมติคงVAT7%ต่ออีก1ปีถึง30ก.ย.61

ครม.มีมติคงVAT7%ต่ออีก1ปีถึง30ก.ย.61

20 สิงหาคม 2017
98   0

Spread the love

“ครม.” มีมติคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ออีก 1 ปีถึง 30 ก.ย. 61 หวังลดผลกระทบจากค่าครองชีพให้ปชช. คาดทำรัฐสูญรายได้ประมาณ 232,600 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ…. (VAT) 7% ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยให้คงจัดเก็บไว้ที่ระดับปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 และจัดเก็บในอัตรา 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบจากค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชน และเพิ่มการลงทุนในภาคธุรกิจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในภาคผู้ประกอบธุรกิจนั้น จะทำให้เกิดความชัดดเจนในเรื่องอัตราภาษี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน และวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การคงอัตราภาษีไว้ที่ระดับดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญรายได้ในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) ประมาณ 232,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การคงอัตราภาษีในระดับดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากในการจัดทำงบประมาณได้คำนวณว่าจะคงอัตราภาษีไว้ที่ 7% ต่อปีอยู่แล้ว

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ 9 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 10 (รวมภาษีท้องถิ่น) เหลืออัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลง กระทรวงการคลังจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. กำหนดให้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถมีกำลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนาดใหญ่สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com