การเมือง » ดัน ‘ทุเรียน’ คุณภาพสร้างเศรษฐกิจใต้

ดัน ‘ทุเรียน’ คุณภาพสร้างเศรษฐกิจใต้

18 กันยายน 2018
45   0

Spread the love

ปิดทองหลังพระฯ อนุมัติ 50 ล้านบาท พร้อมจับมือกระทรวงเกษตร และกระทรวงมหาดไทยขยายผลการผลิตทุเรียนคุณภาพดีเพื่อการส่งออกให้ได้เป้าหมายสามพันตันหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ในสามจังหวัดชายแดนใต้

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯเปิดเผยว่าโครงการต้นแบบพัฒนาทุเรียนคุณภาพดีในจังหวัดยะลาปีแรกทีผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ กล่าวคือเกษตรกร 18 รายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตทุเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากเรียนรู้วิธีการดูแลผลทุเรียนและมีการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากทุเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นสามเท่าต่อต้นเมื่อเทียบกับราคาตลาดและจากการที่เครือเจิรญโภคภัณฑ์ยังยินดีสนับสนุนด้านการรับซื้อ ทำให้เกิดความมั่นใจในการขยายงานคณะกรรมการปิดทองหลังพระ ฯ จึงอนุมัติให้เพิ่มการดำเนินงานทั้งในยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 1,250 ราย จำนวนทุเรียน 25,000 ต้น ผลผลิตทุเรียนเกรดเอบี ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน

“การทำงานในระยะต่อไปสถาบันฯจะระดมความร่วมมือจากทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ให้ความสนใจและยินดีร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว”

นายการัณย์กล่าวด้วยว่าโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพแล้ว ปิดทองหลังพระ ฯยังจะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อยกระดับการพัฒนาในทุกพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเห็นและความต้องการของประชาชนในแต่ละแห่ง ประกอบด้วย การร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาแปลงดอกไม้ในพื้นที่ปิดทองหลังพระแก่นมะกรูด อุทัยธานี เพื่อส่งเสริมธุรกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ติดกับอุทยานห้วยขาแข้ง

โครงการร่วมมือกับกรมชลประทานในการซ่อมแซม และบำรุงแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรแก่ชาวกระหร่างบ้านโป่งลึกและบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่

รวมทั้งการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาพืชผักปลอดภัยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่โรงสีชุมชนเพื่อตอบความต้องการอาหารปลอดภัยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในจังหวัดอุดรธานี และโครงการร่วมมือกับกรมประมงในการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ปิดทองหลังพระ ฯซึ่งจะเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอตลอดปี ได้แก่ บริเวณฝายสากอ จังหวัดนราธาวาส และ บ้านโป่งลึก แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com