การเมือง » ทุ่ม 9 พันล้านวิ่งฉิว!"บิ๊กป๊อก"ดันชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

ทุ่ม 9 พันล้านวิ่งฉิว!"บิ๊กป๊อก"ดันชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

14 กันยายน 2018
34   0

ทุ่ม 9 พันล้านวิ่งฉิว!"บิ๊กป๊อก"ดันชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

 

"บิ๊กป๊อก"ยันทุ่ม 9 พันล้านดันชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีรุดหน้า ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นบ้าน 32,730 ชิ้น มั่นใจพัฒนายั่งยืน
 

วันที่ 14  ก.ย.2561  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9,328  ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP (หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์) และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว เป้าหมายครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 2,644 ตำบล  3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามกรอบกระบวนงาน 5 กระบวนงาน ดังนี้  1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น  5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
 

พล.อ.อนุพงษ์  กล่าวต่อว่า  ผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลยืนยันล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว จำนวน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์  รวมทั้งสิ้น 32,730 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 1 .ประเภทอาหาร   จำนวน 15,334 ผลิตภัณฑ์   2. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 9,597 ผลิตภัณฑ์   3 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 4,459 ผลิตภัณฑ์  4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน   2,124 ผลิตภัณฑ์  และ5 . ประเภทเครื่องดื่มจำนวน   1,220 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.73)
 

“โครงการไทยนิยมยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นการพลิกโฉมวิธีการทำงานแบบเดิม  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมอย่างแท้จริง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาตามความต้องการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุน โดยมีทีมขับเคลื่อนฯ ลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐ จะกำหนดนโยบายลงไป บ้างครั้งไม่ตรงต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น”  รมว.มหาดไทย  กล่าวปิดท้าย

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com