การศึกษา » ธรรมสัญจรสู่นักเรียนเตรียมทหาร

ธรรมสัญจรสู่นักเรียนเตรียมทหาร

17 สิงหาคม 2018
26   0

ธรรมสัญจรสู่นักเรียนเตรียมทหาร

 

“เวลาดื่มน้ำ ให้นึกถึง คนขุดบ่อ , เวลากินผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ ที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองให้เราได้อยู่อาศัย ได้ใช้ชีวิตอย่างผาสุขดังเช่นปัจจุบันนี้นั้นก็เพราะสามสถาบัน อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันแม่แห่งชาตินี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ” พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรมในโครงการซีพี ออลล์ ธรรมสัญจรสู่เยาวชน โดยร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน………ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสู่ความเป็นสุภาพบุรุษกตัญญู” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารหอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

ความเป็นสุภาพบุรุษกตัญญู สิ่งสำคัญคือการมีความกตัญญู กตเวที หรือ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และปลูกฝังตัวเราเองให้มีความกตัญญูต่อสถาบันดังกล่าวนั้น ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งหมายถึงชายที่มีกริยา วาจา เรียบร้อย รู้กาลเทศะ มีปัญญา และมีคุณธรรมที่สำคัญ เปรียบในหลักธรรม คือ “มัทวะ” เป็นคนอ่อนโยน มีกิริยามารยาทงดงาม อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัว ไม่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น เป็นคนยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รู้ ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ไม่ห้าม ไม่คัดค้าน ความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องเป็นธรรม

 

“ผู้ดีที่สุด จะสุภาพที่สุด ผู้ที่เข้มแข็งที่สุด จะอ่อนโยนที่สุด จงแข็งแรงแต่อย่าแข็งกระด้าง และอ่อนโยนได้ แต่จงอย่าอ่อนแอ สิ่งนี้นั้นถือความเป็นสุภาพบุรุษสามารถควบคุมตนเอง ให้สุภาพเรียบร้อย เสมอต้น เสมอปลาย แม้แต่ในยามวิกฤต” พระพรหมบัณฑิตกล่าว

 

ในทางธรรมะเรียกว่า “สัตบุรุษ” หมายถึงคนดี สุภาพชน อันมีธรรมของความกตัญญูเป็นที่ตั้ง และมีสัปปุริสธรรม 7 คุณสมบัติของคนดี 7 ประการ

1.ความรู้จักธรรม รู้จักเหตุ ( ธัมมัญญุตา) คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์แห่งเหตุผล

2.ความรู้จักอรรถ รู้จักผล (อัตถัญญุตา) คือ รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ตามหลักการ

3.ความรู้จักตน (อัตตัญญุตา) คือ รู้เรา รู้ตน และประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป

4.ความรู้จักประมาณ ( มัตตัญญุตา) คือ ความพอดี

5.ความรู้จักกาล (กาลัญญุตา) คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาควรหรือจะต้องใช้ในการทำหน้าที่การงาน

6.ความรู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) คือ รู้จักชุมชนเมื่อเข้าไปหา จะต้องทำ วาจา กิริยา ให้เหมาะสม

7.ความรู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) คือ การรู้จักอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ปฏิบัติต่อบุคคล

 

สุภาพบุรุษนั้นมีคุณธรรมหลายอย่าง แต่ธรรมะขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ คือ “ความกตัญญู” เป็นพื้นฐานของคนดี รู้อุปการะบุคคลที่เคยเกื้อหนุน ควรจะส่งเสริม ปลูกฝังหลักธรรมให้แก่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับข้อคิดดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ การปฏิบัติตนต่อครอบครัว เพื่อให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดี มีต้นแบบชีวิตเป็นพลังในทางบวก ก็ยิ่งจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง ทำให้สังคมอยู่กันอย่างผาสุข

            

ด้าน นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อต่อยอดให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความมุ่งหวังของสังคม  ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ่ายทอดให้กับพนักงานและชุมชนรอบๆ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลมและได้ขยายผลไปสู่การจัด “ซีพี ออลล์ ธรรมสัญจรสู่เยาวชน” เพื่อให้ความรู้ด้านหลักคำสอนทางพุทธศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนครู อาจารย์ ในโรงเรียนต่างๆ โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการแล้ว จำนวน 19 แห่ง มีเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 14,000 คน

 

ขณะที่พันเอกรังพิรัชต์  แย้มเกษร รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมท

 

หาร กล่าวว่า สถาบันทหารเป็นสถาบันอันทรงเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ  นอกจากมีการติดอาวุธทางปัญญาในด้านวิชาความรู้ การปลูกฝังความกล้าทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ให้กับนักเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นได้มีคุณลักษณะในด้านความดี ความซื่อสัตย์ จึงได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของการหล่อหลอมนักเรียนให้เป็น “สุภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

 

สำหรับธรรมสัญจรสู่เยาวชนครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร จัดขึ้นเพื่อร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน น้อมนำหลักธรรมมาบรรยายให้นักเรียนเตรียมทหารและข้าราชการกว่า 1,400 คน เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้สร้างความเข้มแข็ง สง่างาม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th