เทคโนโลยี » ปส.ติวเข้มความรู้วัสดุนิวเคลียร์ให้ จนท.แนวชายแดน

ปส.ติวเข้มความรู้วัสดุนิวเคลียร์ให้ จนท.แนวชายแดน

26 ธันวาคม 2017
104   0

วันนี้( 26 ธ.ค.) ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า การป้องกันการลักลอบ นำเข้า หรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปส. และกรมศุลกากร ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ทุกด่านของกรมศุลกากรมีการตรวจสอบตามแนวชายแดนโดยใช้ระบบการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี หรือ Radiation Gate Monitor และเพื่อให้การป้องกันการลักลอบฯ และการใช้ระบบ Radiation Gate Monitor มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทาง ปส. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน (Radiation Gate Monitor) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามเขตแนวชายแดน อาทิ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ไปรษณีย์ไทย กว่า 50 คน ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 ธ.ค.60 ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าใจระบบการตรวจสอบสินค้าผ่านระบบเอกซเรย์ และระบบ Radiation Gate Monitor พร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้าน นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรมีนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ได้นำระบบตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์โดยมีระบบ Radiation Gate Monitor เป็นอุปกรณ์เสริมมาใช้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร และจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าที่ที่ปฏิบัติงานยังต้องการเพิ่มทักษะและเสริมความรู้ในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงระบบ Radiation Gate Monitor จึงเกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมศุลกากรท่าลี่และ ปส. เพื่อจัดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวขึ้น

ดร.อัจฉรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ถือเป็นภารกิจสำคัญของ ปส. ส่วนการป้องกันอันตรายจากการนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราร่วมกับกรมศุลกากร โดยที่ผ่านมา ปส. และกรมศุลกากรได้จัดอบรมลักษณะนี้มาแล้ว ณ ด่านศุลกากรแม่สายและด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพ.ค. 60

ทั้งนี้ Radiation Gate Monitor คือ การตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี โดยสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการนำเข้า – ส่งออก จะต้องถูกนำผ่านเครื่องมือนี้ ซึ่งจะมีหัววัดรังสีเพื่อตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และหากพบว่ามีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเป็นวัสดุประเภทใด ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th