การศึกษา » มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก

มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก

11 มิถุนายน 2018
71   0

Spread the love

มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก

เสริมทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก เสริมทักษะอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป เน้นกลุ่มคนทำงานที่สนใจพัฒนาทักษะอาชีพของตน หรือเสริมความรู้ที่สนใจ ไม่ต้องสอบคัดเลือก สมัครเรียนได้ทุกวัน สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ เก็บผลการเรียนได้ 5 ปี เพื่อโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มจธ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตร Working Adult Education ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม มากว่า 10 ปี โดยจัดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรนั้น เช่น โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ C-ChEPS ให้พนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. กับกลุ่มบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมีให้กับพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต ฝึกอบรมหลักสูตร PI-ChEPS ให้กับพนักงานสายการผลิต บริษัท ปตท.โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และโครงการ Betagro Constructionism Food Engineering Practices (Betagro-C-FEPS) ของบริษัท เบทาโกร จำกัด ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบการที่นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน

 

มจธ. จึงเปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือวิชาชีพที่สนใจ เพิ่มโอกาสศึกษาความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) ทุกคณะ  และระดับปริญญาตรี บางสาขาวิชา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคคลภายนอกสามารถเลือกเรียนบางรายวิชา กลุ่มวิชา หรือเข้าอบรมในเรื่องที่สนใจ สามารถเลือกเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องจบในสาขานั้นๆ หากผู้เรียนเข้ารับการสอบวัดระดับผลการเรียนและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเก็บผลการเรียนได้ 5 ปี เพื่อโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นายสรวิศ จงประสิทธิผล ผู้ประกอบการธุรกิจโรงหล่อโลหะ ผู้เรียนหลักสูตรบุคคลภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวว่า “ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ มจธ. มีคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สอนอย่างใกล้ชิดมีความเป็นกันเอง อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย และสะดวก สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง”

 

สรวิศ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การได้มาเรียนหลักสูตรนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ หรืออยากทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนมา”   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/apply/non-aged-group

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com