การเมือง » สกสส.ออกเเถลงการณ์ ขอยุติดำเนินคดี'กลุ่มอยากเลือกตั้ง' พร้อมช่วยเหลือด้านคดี

สกสส.ออกเเถลงการณ์ ขอยุติดำเนินคดี'กลุ่มอยากเลือกตั้ง' พร้อมช่วยเหลือด้านคดี

16 กุมภาพันธ์ 2018
53   0

เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์ สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.)ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 / 2561 กรณีการดำเนินคดี กับประชาชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง มีเนื้อหาว่า “ตามที่ได้มีการชุมนุมของประชาชนในนาม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” เพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งจากกลุ่มประชาชนหลายกลุ่ม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อันเป็นการเรียกร้องขอให้รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิได้มีความมุ่งหมายไปในทางที่ผิดต่อกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐแต่อย่างใด

“สมาพันธ์นักกฏหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) เห็นว่า การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมโดยสงบ สันติปราศจากอาวุธ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน กอรปกับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในงานวันสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนานาประเทศ และมุ่งหวังให้ประเทศไทยเกิดความสงบสุข สันติสุข ให้ทุกคนมีความรักสามัคคี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยคำนึงถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับใช้อำนาจในทางจำกัดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่ควรได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ(สกสส.) จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ละเลยต่อแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และให้ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนดังกล่าวทันที

“อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ(สกสส.) ขอประกาศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม โดยประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสมาพันธ์ฯ ได้โดยตรง”

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th