การเมือง » เปิดภารกิจ! ‘ประยุทธ์’ นำครม.ลงพื้นที่โคราชและ4จังหวัด

เปิดภารกิจ! ‘ประยุทธ์’ นำครม.ลงพื้นที่โคราชและ4จังหวัด

20 สิงหาคม 2017
103   0

Spread the love

ภารกิจรุกอีสาน “ประยุทธ์” นำทัพ ครม. ลงพื้นที่โคราชลุยแจงการทำงานรัฐบาล21ส.ค. เดินสายตอบคำถามปชช. และรมต.ลุย4จังหวัด

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. 2560 โดยในวันที่ 21 ส.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีจะไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและเดินทางต่อไปยังศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะกับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และตอบข้อซักถามจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเอกสารที่ดินทำกินตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า จากนั้นนายกฯจะพบและรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นในช่วงบ่ายนายกฯออกจะเดินทางไปยังบึงกระโตน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำแบบแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากของพื้นที่อำเภอประทายและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านโนนแดงพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

สำหรับภารกิจในวันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวผลการประชุมฯ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกำหนดการลงพื้นที่ของครม.มีดังนี้วันที่ 20 ส.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามพระราชดาริ อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ และ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม จ.นครพนม และติดตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ในวันที่ 21 ส.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 250 คน ณ วัดไทรทราย เทศบาลตาบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนศึกษาสอนคนตาบอด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และและติดตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่อารยสถาปัตย์ ณ เทศบาลนครขอนแก่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมา และการพัฒนา เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จ.นครราชสีมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกเส้นทางโคราช-ขอนแก่น 2 แห่ง และโครงการมอเตอร์เวย์ จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ติดตามการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมและด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ เช่น การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การจ่ายชดเชยความเสียหายคดีอาญา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา และการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โรงพยาบาล จ.นครราชสีมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการโคราชเมืองศิลปะ ณ หอศิลป์กระโทก อ.โชคชัย รวมทั้งลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อ.โนนสูง และงานศิลป์ถิ่นโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสระจระเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้ง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com