การเมือง » โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร-ข้าราชการพลเรือน

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร-ข้าราชการพลเรือน

3 เมษายน 2018
25   0

 

 

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร-ข้าราชการพลเรือน

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นางรัตติยา เอกอภิบาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานสังกัดสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

 

และราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด พันเอกประกิจ ยงยุทธ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา และเหรียญราชการชายแดนที่ได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th